Uniwersytet Warszawski
English Version
IPSiR UW
Strona Główna
Ośrodek Badań Praw Człowieka Pracownia Prawa Policyjnego
Pracownicy
Badania / Granty
Seminaria Naukowe
Dydaktyka
Biblioteka
Konferencje
Aktualności
Linki
 
   Katedra >> Badania i Granty >> Eliminowanie Handlu Ludźmi

Handlu Ludźmi
Zapobieganie i ściganie
Projekt Szkoleniowy

 

"Handel ludźmi",
zgodnie z definicją przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych oznacza:
(a) werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie organów.
(b) zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzane wykorzystanie określone w punkcie (a) niniejszego artykułu nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z metod wymienionych w punkcie (a).
(c) werbowanie, transport, przekazanie, przechowywanie lub przyjęcie dziecka celem jego wykorzystania uznawane jest za "handel ludźmi" nawet wówczas, gdy nie obejmuje żadnej z metod wymienionych w punkcie (a) niniejszego artykułu.
źródło: art. 3 Protokołu z 2000 r. o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

 

Centrum Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR) otrzymało za pośrednictwem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce dotację Departamentu Stanu USA na zrealizowanie projektu szkoleniowego dla funkcjonariuszy publicznych w zakresie zapobiegania i ścigania handlu ludźmi.

Szkolenia oferowane są do funkcjonariuszy i pracowników instytucji odpowiedzialnych za eliminowanie tego zjawiska w Polsce oraz do innych organizacji pomagających ofiarom handlu ludźmi. Celem projektu jest poprawa standardów funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce w zakresie zapobiegania, kontrolowania i ścigania handlu ludźmi.

 

W ramach projektu planowane są następujące przedsięwzięcia:

- Przeszkolenie kilkunastu przyszłych ekspertów / trenerów z wymienionych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych,

- przeszkolenie około 100 pracowników instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych zajmujących się handlem ludźmi,

- stworzenie Centrum Dokumentacji poświęconego problemowi handlu ludźmi, w tym stworzenie strony internetowej projektu, na której dostępne będą informacje o samym projekcie, ale także informacje o problemie handlu ludźmi,

- przygotowanie projektu zmian w do polskich regulacjach prawnych dotyczących handlu ludźmi,

- publikacja podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się handlem ludźmi.

 

Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów:

1. Konferencja otwierająca, której celem jest zaprezentowanie projektu wszystkim potencjalnym adresatom projektu. Konferencja planowana jest na koniec marca 2004.

2. Intensywny kurs, którego wykładowcami będą pracownicy naukowi oraz najwyższej klasy specjaliści z innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Szkolenie oferowane jest dla wysokich funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, prokuratorów, sędziów, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników socjalnych oraz działaczy organizacji pozarządowych.W założeniu osoby te będą stanowić panel ekspertów/szkoleniowców, na których w przyszłości będzie się opierać aktywność poszczególnych instytucji, tak w zakresie analizy zjawiska jak i planowania działań czy szkolenia.

3. Szkolenie podstawowe funkcjonariuszy publicznych oraz pracowników wcześniej wymienianych instytucji i organizacji. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów polskich i zagranicznych.

4. Przygotowanie i publikacja książki dla osób zajmujących się problematyką handlu ludźmi. Podręcznik będzie zawierał wybrane teksty wykładów przygotowanych przez specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertów z zakresu eliminowania handlu ludźmi.

5. Konferencja podsumowująca osiągnięcia projektu.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 2 stycznia 2004 i potrwa 20 miesięcy.