Uniwersytet Warszawski
English Version
IPSiR UW
Strona Główna
Ośrodek Badań Praw Człowieka Pracownia Prawa Policyjnego
Pracownicy
Badania / Granty
Seminaria Naukowe
Dydaktyka
Biblioteka
Konferencje
Aktualności
Linki
 
   Katedra >> Badania i Granty >> Międzynarodowe Badania nad Przemocą Wobec Kobiet

Międzynarodowe Badania Nad Przemocą Wobec Kobiet

IVAWS International Violence Against Women Survey

 

IVAWS jest Międzynarodowym Programem Badań nad Przemocą wobec Kobiet, realizowanym pod auspicjami ONZ w latach 2002-2005 w kilkunastu krajach.

Międzynarodowa koordynacja IVAWS

- HEUNI – European Institute for Crime Prevention and Control United Nation
- UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime
- Statistics Canada – Kanadyjski Statystyczny Ośrodek Badawczy
- UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- AIC – Australian Institute of Criminology

Podstawowe cele Programu IVAWS

- Diagnoza nasilenia i charakterystyka zjawiska przemocy wobec kobiet,
- Zwiększenie społecznej świadomości problemu przemocy wobec kobiet,
- Promowanie programów zapobiegania i przeciwdziałania przemocy,
- Ocena systemu prawnej ochrony kobiet – ofiar przemocy,
- Stworzenie międzynarodowego banku informacji o przemocy wobec kobiet oraz strategiach jej przeciwdziałania.

Koncepcja i metodologia IVAWS oparta jest na międzynarodowych badaniach wiktymizacyjnych ICVS (zrealizowanych w kilkudziesięciu krajach, w tym w Polsce) oraz kanadyjskich badaniach nad przemocą wobec kobiet rozpoczętych na początku lat dziewięćdziesiątych. Podstawowym narzędziem badawczym jest wystandaryzowany kwestionariusz ankiety, zaadoptowany do warunków kulturowych danego kraju. Kwestionariusz obejmuje zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, zarówno w relacji partnerskiej, jak i w relacji z innymi mężczyznami, krewnymi, znajomymi, współpracownikami oraz nieznajomymi.

Procedury badawcze, kwestionariusz ankiety, program szkolenia oraz komputerowa baza danych zostały opracowane przez zespół ekspertów z instytucji koordynujących oraz przedstawicieli niektórych krajów biorących udział w Projekcie (w tym, Polski).

Kraje uczestniczące w Projekcie

- Australia, Czechy, Grecja, Kostaryka, Szwajcaria (badania ukończone w 2003)
- Dania, Mozambik, Polska, Włochy (badania realizowane w 2004)
- Argentyna, Australia, Dania, Estonia, Hiszpania, Indonezja, Kanada, Kostaryka, Polska, Serbia, Szwajcaria, Włochy (pilotaż przeprowadzony w latach 2001-2003)

Polska edycja IVAWS

W Polsce, Projekt IVAWS prowadzi Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr Beaty Gruszczyńskiej. Badanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (grant KBN). Wywiady ankietowe realizują specjalnie przygotowane ankieterki z CBOS. Szkolenie ankieterek obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące przyczyn i form agresji, przemocy wobec kobiet, zagadnienia praktyczne związane m.in. z techniką nawiązywania, podtrzymywania kontaktu oraz zagadnienia etyczne. Szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa osobistego zarówno respondentkom, jak i ankieterkom. Na wszystkich etapach gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji są one traktowane jako ściśle poufne.

Kontakt

Kierownik projektu – dr Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20, 00-721, Warszawa, tel.: +48 22 55 30 712, (0) 501-513-527, e-mail: b.gruszczynska@uw.edu.pl